RYNEK ZDROWIA//UNIMARTER

Szpital Powiatowy Łask: Dzierżawca nie sprostał wymaganiom?

Marcin Jankowski  •  25/Wrzesień/2019 (14:12), aktualizacja 28/Wrzesień/2019 (10:37)
Szpital powiatowy w Łasku dzierżawiony od powiatu łaskiego przez prywatną firmę od lipca 2012 roku, ponownie ma problemy! W połowie 2019 roku do samorządu łaskiego (województwo łódzkie), a konkretnie do zarządu powiatu łaskiego trafiła informacja o tym, że obecny dzierżawca szpitala powiatowego w Łasku czyli spółka Szpitale Powiatowe sp. z o.o. chce rozwiązać obowiązującą umowę, na podstawie której dotychczas prowadziła szpital. Wiadomość o trudnościach szpitala w Łasku pojawiła się nagle i bardzo zaskoczyła nie tylko wszystkich mieszkańców powiatu łaskiego, ale także władze samorządowe, które zupełnie nie były przygotowane na taki obrót sprawy.
UniMarter Szpital Powiatowy Łask: Dzierżawca nie sprostał wymaganiom?

Co dalej ze szpitalem powiatowym w Łasku? Kto przejmie szpital i co z pacjentami?


Nie jest to pierwsza tak zła informacja o szpitalu powiatowym w Łasku. Tak naprawdę trudności ciągną się za tą placówką już od dłuższego czasu, może nie tyle za samym szpitalem, ale za dzierżawcą placówki medycznej czyli prywatną firmą Szpitale Powiatowe Sp. z o.o. (dawniej Centrum Dializa Sp. z o.o.).

Restrukturyzacja szpitala powiatowego SP ZOZ w Łasku podyktowana była bardzo trudną sytuacją finansową w 2011 roku. W latach 2000 - 2011 szpital w Łasku zarządzany jeszcze przez powiat łaski, posiadał rosnące zadłużenie rok do roku, które oscylowało w granicach 30 milionów złotych. W 2011 roku, kiedy starostą łaskim był Cezary Gabryjączyk, zadłużenie na koniec roku wyniosło dokładnie 28 787 551,99 zł. Wtedy też podjęto decyzję o wydzierżawieniu placówki prywatnej firmie i jednocześnie rozpoczęto starania w tym kierunku. Ostatecznie z dniem 1 lipca 2012 roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego, ruchomości oraz nieruchomości szpitala zostały wydzierżawione Centrum Dializa sp z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, a Powiat Łaski rozpoczął proces restrukturyzacji SP ZOZ w Łasku.

W międzyczasie szpital w Łasku borykał się także z problemami natury medycznej. W przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o kontrolach spowodowanych złą opieką medyczną, opinie pacjentów na temat placówki były coraz gorsze do tego stopnia, że w szpitalu leczyły się osoby do tego zmuszone. Każdy kto miał taką możliwość wybierał szpital w ościennych powiatach, lub wręcz był odsyłany przez samych pracowników szpitala w Łasku!

W toku kontroli stwierdzono, że we wszystkich czterech szpitalach (red. - m. in. w Łasku) przeprowadzane przez NFZ kontrole wielokrotnie wykazywały liczne uchybienia dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych. (źródło raport NIK)


Koniec końców, 4 czerwca 2019 roku dotychczasowy dzierżawca szpitala w Łasku zgłosił do Powiatu Łaskiego chęć renegocjacji umowy dzierżawy, co oznacza, że rezygnuje on z dalszego prowadzenia jedynej, tak dużej i zarazem potrzebnej placówki medycznej w powiecie łaskim. Specjalny komunikat w tej sprawie został ogłoszony na stronie Starostwa Powiatowego w Łasku:

W dniu 4 czerwca 2019 r. spółka "Szpitale Powiatowe Sp. z o.o." (tak obecnie nazywa się spółka, która dzierżawi Szpital w Łasku), złożyła propozycję przystąpienia do negocjacji mających na celu ustalenie warunków porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy. W związku z propozycją spółki "Szpitale Powiatowe Sp. z o o.", Powiat wystąpił o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia kondycji finansowej Szpitala oraz przyczyn wycofania się Spółki z dalszego prowadzenia działalności leczniczej. Zapewniamy, że obecna sytuacja nie zagraża realizacji świadczeń leczniczych ani nie jest i nie będzie miała negatywnego wpływu na sytuację pacjentów i pracowników Szpitala.


W chwili obecnej trwają rozmowy nad dalszą przyszłością szpitala w Łasku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że szpital w Łasku prawdopodbnie ponownie powróci pod zarządzanie ze strony powiatu łaskiego.

Jeszcze wcześniej, pewne zastrzeżenia m. in w sprawie dzierżawy szpitala w Łasku miała Najwyższa Izba Kontroli, która opublikowała 6 września 2018 roku raport tematyczny o wydzierżawianiu mienia komunalnego powiatów, obejmującego składniki majątkowe szpitali w Pszczynie, Białogardzie, Opatowie oraz Łasku, Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. Ogólne wnioski z raportu były negatywne...

W całej tej smutnej sytuacji możemy się pocieszać tym, że trudna sytuacja szpitala w Łasku nie jest odosobniona. Zapewne problemy systemowe doprowadziły do tego, że opieka medyczna na poziomie powiatów boryka się z dużymi problemami w całym kraju. Pieniędzy brakuje nie tylko w Łasku, ale także w innych szpitalach na szczeblu powiatów, które nie są dofinansowywane w odpowiednim stopiu ze skarbu państwa, o czym wielokrotnie mówią dyrektorzy owych placówek medycznych rozsianych po całym kraju. W dalszej części artykułu możesz przeczytać o najważniejszych problemach samorządów, w tym właśnie o zarządzaniu szpitalami.

Problemy powiatów z dzierżawieniem szpitali w Łasku, Pszczynie, Białogardzie i Opatowie


Przyczyną wydzierżawienia szpitali w Pszczynie, Łasku, Białogardzie i Opatowie była ich zła sytuacja finansowa. Po przejęciu ich prowadzenia przez spółkę Centrum Dializa, zahamowany został przyrost ich zobowiązań, które wcześniej stanowiły obciążenie dla samorządów powiatowych. W okresie objętym kontrolą utrzymano nieprzerwane wykonywanie działalności leczniczej szpitali i ciągłość większości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jednakże w dwóch z czterech powiatów (pszczyńskim i łaskim) udostępnieniu mienia na prowadzenie szpitali przez Centrum Dializa towarzyszyły istotne nieprawidłowości. Dlatego NIK wskazuje na konieczność prowadzenia przez powiaty systematycznych kontroli przestrzegania realizacji postanowień umów dzierżawy.

Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę na wniosek Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli dotyczącej realizacji umów dzierżawy i warunków wydzierżawiania przez powiaty Centrum Dializa Sp. z o.o. w Sosnowcu szpitali w: Pszczynie, Białogardzie, Opatowie i Łasku.

Szpitale w Białogardzie, Łasku, Opatowie i Pszczynie zostały przejęte przez powiaty 1 stycznia 1999 r., jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Działalność tych szpitali była nierentowna i pomimo podjętych działań naprawczych oraz restrukturyzacyjnych ich długi rosły. Przeprowadzone zmiany dotyczące prowadzenia szpitali i wydzierżawienia mienia powiatowego były wynikiem złej sytuacji finansowej tych szpitali.

W wyniku wydzierżawienia mienia, podmiotem leczniczym realizującym świadczenia w szpitalach została Centrum Dializa Sp. z o.o. w Sosnowcu, natomiast majątek szpitali pozostawał w zasobach powiatów lub ich spółek. Wpływ powiatów na sposób realizacji działalności leczniczej szpitali został ograniczony, a jedynymi narzędziami prawnymi pozostającymi w ich dyspozycji, które mogły być wykorzystane do egzekwowania oczekiwanych świadczeń zdrowotnych (w szczególności świadczeń szpitalnych) wykonywanych przez nowy podmiot leczniczy stały się postanowienia umów zawartych z dzierżawcą szpitala.

W Polsce podmioty niepubliczne zarządzały 27 szpitalami powiatowymi (tj. niecałe 10 proc. z 273 zlokalizowanych na terenie powiatów i zabezpieczających świadczenia zdrowotne na rzecz społeczności lokalnej), dla których w okresie funkcjonowania w formie SPZOZ podmiotem tworzącym był samorząd powiatowy.

Najważniejsze ustalenia kontroli. W Pszczynie niewłaściwie przygotowano proces udostępniania mienia. Przekazanie mienia nastąpiło na podstawie uchwały Rady Powiatu, która została w późniejszym czasie unieważniona wyrokiem sądu administracyjnego, ze względu na istotne wady prawne. W umowie dzierżawy nieruchomości wysokość czynszu określono w kwocie niższej od przedstawionej w ostatecznej ofercie złożonej przez dzierżawcę w przeprowadzonym konkursie. Miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości szpitala był niższy o 85 tys. zł, w efekcie powiat nie pozyskał dochodów z czynszu w wysokości prawie 6,5 mln zł. Również niezgodnie z warunkami przeprowadzonego konkursu na wyłonienie dzierżawcy nieruchomości szpitala, SPZOZ udostępnił sprzęt i wyposażenie w formie dzierżawy, zamiast jego zbycia.

W powiecie łaskim stwierdzono, że Zarząd Powiatu nie dołożył należytej staranności przy określaniu wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego udostępnianej nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala. Wysokość wywoławcza czynszu nie została ustalona na podstawie kalkulacji sporządzonej przez wyspecjalizowane w tym zakresie osoby.

Z kolei w powiecie białogardzkim, działania dotyczące udostępniania mienia były prawidłowe, natomiast wystąpiły nieprawidłowości polegające na zaniechaniu formalnego przekazania utworzonej spółce komunalnej (która po przekształceniu prowadziła szpital Regionalne Centrum Medyczne Sp. z o.o., dalej RCM) rozpoczętej inwestycji - budowy bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii. W księgach rachunkowych starostwa i spółki komunalnej nie ujęto zdarzeń gospodarczych dotyczących przekazanych i przejętych nakładów poniesionych na realizację tej inwestycji. W wyniku braku stosownych działań Zarządu Powiatu i RCM, w latach 2014-2016, zawyżano aktywa powiatu i zaniżano aktywa spółki komunalnej, corocznie o kwotę 4,7 mln zł. Konsekwencją zaniechania przekazania inwestycji był brak kontroli tej inwestycji przez RCM, po przekazaniu jej dzierżawcy - Centrum Dializa. Nieprawidłowości nie stwierdzono przy udostępnianiu dzierżawcy mienia komunalnego przez powiat opatowski.

Treść zawartych umów dzierżawy formalnie zabezpieczała interesy powiatów dotyczące zapewnienia świadczeń zdrowotnych pacjentom, a w szczególności zobowiązywała dzierżawcę do nieograniczania zakresu świadczeń i zapewnienia działalności leczniczej oraz ciągłości usług świadczonych wcześniej na terenie powiatów przez SPZOZ lub szpital prowadzony przez spółkę komunalną. Dzierżawca przejmował prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z NFZ i innych umów, w tym przejmował (w trybie art. 231 Kodeksu Pracy) pracowników zatrudnionych w szpitalach. Poziom finansowania świadczeń realizowanych przez szpitale publiczne i w czasie po przejęciu ich realizacji przez Centrum Dializa ze środków NFZ przedstawiają poniższe wykresy.

Stwierdzone w umowach nieprawidłowości dotyczyły na przykład nie ujęcia w treści umów zawartych przez powiaty pszczyński i łaski postanowień umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń w przypadku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania przez dzierżawcę części działań zadeklarowanych w umowie lub ofercie. Także warunki dotyczące kary umownej w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy (określone w umowie zawartej z powiatem pszczyńskim) były niezgodne z założeniami przyjętymi w projekcie tej umowy, stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie. NIK zwróciła uwagę, że w umowie dotyczącej szpitala w Białogardzie ograniczono łączną kwotę kar, dla określonych umową postanowień i nie wskazano sankcji za niewywiązywanie się dzierżawcy z obowiązków sprawozdawczych.

Tylko w Opatowie NIK oceniła pozytywnie rzetelność czynności podejmowanych w celu egzekwowania postanowień umów dzierżawy. Izba negatywnie oceniła niezapewnienie przez wydzierżawiających skutecznych działań dla pełnej realizacji umów dzierżawy dotyczących szpitali w Pszczynie i w Łasku, w związku z zaniechaniem przeprowadzania kontroli w szpitalach. Skutkowało to brakiem udokumentowanej wiedzy o niewywiązywaniu się z umownych zobowiązań lub brakiem odpowiedniej reakcji na docierające sygnały o występujących nieprawidłowościach. W tych przypadkach dzierżawca nie wywiązał się z wcześniejszych deklaracji oraz ze zobowiązań określonych w podpisanych umowach, w zakresie udzielanych świadczeń oraz prowadzonych inwestycji w nieruchomości szpitala.

I tak, Zarząd Powiatu Pszczyńskiego nie wyegzekwował od Centrum Dializa wykonania części robót inwestycyjnych, zawartych w ostatecznej ofercie konkursowej na dzierżawę nieruchomości szpitala. W ofercie, dzierżawca zobowiązał się do dostosowania do 31 grudnia 2012 r. budynków i pomieszczeń wchodzących w skład szpitala do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (z dnia 10 listopada 2006 r.) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz do wykonania do dnia 1 marca 2017 r. prac przeciwpożarowych. Szacunkowa wartość tych prac została określona na kwotę 26,4 mln zł. Centrum Dializa zobowiązało się do wykonania tych prac „w kwotach rzeczywistych”. Część prac dostosowawczych wykonano, jednak powiat nie posiadał informacji o wysokości kwot przeznaczonych na realizację programu dostosowawczego, przedstawionego w ofercie konkursowej. Powiat posiadał natomiast informację o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych i remontowych, poniesionych przez Centrum Dializa na obiekt szpitala, które (wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.) były relatywnie niskie i wyniosły 5,2 mln zł (w tym nakłady na wykonanie robót przeciwpożarowych 0,8 mln zł). Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (art. 207 ust. 1), podmiot wykonujący działalność leczniczą winien dostosować pomieszczenia i urządzenia do obowiązujących wymagań określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia (z dnia 26 czerwca 2012 r.) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą do dnia 31 grudnia 2017 r.

W Łasku dzierżawca nie zrealizował w pełnym zakresie zadeklarowanych w ofercie inwestycji. Przy biernej postawie Zarządu Powiatu, dzierżawca nie utworzył stacji dializ, nie zbudował pomieszczenia rezonansu magnetycznego, nie zakupił takiego urządzenia oraz nie stworzył Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z zadeklarowanych w ofercie przetargowej inwestycji o wartości 42,7 mln zł, do końca I kwartału 2017 r. zainwestowano tylko 7,4 mln zł (tj. zaledwie 17 proc. planowanej kwoty), pomimo upływu blisko 90 proc. czasu potrzebnego na realizację zdań inwestycyjnych. Dzierżawca, na dostosowanie szpitala w Łasku do postanowień ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia do końca I kwartału 2017 r., wydatkował zaledwie 2,4 mln zł, przy deklarowanej w umowie dzierżawy kwocie 26 mln zł. Stwierdzono także brak rzetelnej reakcji Zarządu Powiatu na liczne sygnały o negatywnych zjawiskach, jakie miały miejsce w szpitalu, które dotyczyły m.in. naruszania praw pracowniczych. Z kolei w powiacie białogardzkim stwierdzono m.in., że Zarząd Powiatu nie wyegzekwował od właściwej w tym zakresie spółki komunalnej sprawowania skutecznej kontroli nad realizacją umowy dzierżawy.

W toku kontroli stwierdzono, że we wszystkich czterech szpitalach przeprowadzane przez NFZ kontrole wielokrotnie wykazywały liczne uchybienia dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych.

Wyniki kontroli NIK wskazują na konieczność podjęcia działań przez organy powiatów, dotyczących prowadzenia systematycznych kontroli przestrzegania realizacji postanowień umów dzierżawy, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłości, zakresu i jakości udzielanych świadczeń oraz zapewnienia skutecznego egzekwowania od dzierżawcy zobowiązań przyjętych w umowach dzierżawy, w szczególności dotyczących przedmiotu dzierżawy i jego ulepszenia.

Konsekwencje występujących nieprawidłowości w egzekwowaniu warunków umownych, okazały się szczególnie dotkliwe dla mieszkańców Pszczyny. W marcu 2018 r. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ wypowiedział Centrum Dializa umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dot. prowadzenia Szpitala w Pszczynie, co spowodowało zakłócenia w ciągłości udzielania świadczeń przez ten szpital. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego po rozwiązaniu umowy dzierżawy z Centrum Dializa podjął działania w celu ponownego prowadzenia szpitala przez jednostkę podległą powiatowi pszczyńskiemu, w możliwie szerokim zakresie.

NIK zwróciła uwagę na fakt, że w przypadku ewentualnego rozwiązania umowy z dzierżawcą, po wydzierżawieniu szpitala, problemem może stać się uzyskanie finansowania świadczeń przez NFZ. Zmiana dotychczasowego świadczeniodawcy i ponowne przejęcie zakładu leczniczego przez wydzierżawiającego (powiat lub inną komunalną osobę prawną) nie zapewnia włączenia szpitala powiatowego do „systemu zabezpieczenia”, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a zatem uzyskania finansowania przewidzianego dla podmiotów zakwalifikowanych do tego systemu. Szpitale ponownie przejęte przez wydzierżawiających nie mogą mieć pewności, że zostaną zakwalifikowane do systemu i uzyskają ryczałtowe finansowanie.

Izba zwróciła również uwagę na niejednoznaczne uregulowania w przepisach dotyczących wykonywania przez powiaty zadań w zakresie ochrony zdrowia. Nie została wypracowana jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych w tym zakresie, jak również w piśmiennictwie prawniczym nie zaprezentowano jednoznacznej wykładni prawa i jednolitego podejścia do zagadnienia udostępniania mienia powiatowego szpitali w formie dzierżawy i powierzania działalności leczniczej szpitala dzierżawcom, będącym prywatnymi podmiotami, w celu wykonywania, finansowanych ze środków publicznych zadań w zakresie ochrony zdrowia.

Wnioski: NIK zwróciła się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu jednoznaczne rozstrzygnięcie w obowiązujących przepisach tego, czy dopuszczalne jest udostępnianie mienia powiatowego w celu prowadzenia z jego wykorzystaniem działalności leczniczej przez podmioty inne niż powiat lub powiatowa osoba prawna.

Powiaty borykają się z problemami szpitali. Potrzebna im długoterminowa strategia!


Zbyt niskie dochody, problemy finansowe szpitali powiatowych i koszty reformy edukacji – to dziś największe bolączki powiatów – ocenia prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka. Jak podkreśla, planowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przeniesienie części instytucji państwowych ze stolicy do mniejszych miast nie przyczyni się do poprawy sytuacji, jeżeli nie będzie wiązać się z długoterminową strategią rozwoju mniejszych miast i miejscowości, uwzględniającą kwestie finansowania i rozwoju przedsiębiorczości. Warunkiem koniecznym jest też lepsza współpraca z administracją centralną.

– Wszyscy mamy dzisiaj te samy problemy, z których najważniejszym są dochody. Niestety, przez liczbę zadań, które są nieustannie dokładane powiatom, dochody są coraz mniejsze, pomimo rozwoju gospodarczego kraju i większych dochodów z PIT. To się jednak kiedyś skończy, zadania zostaną, a środków finansowych nie będzie. Dochody są dzisiaj clou, jeżeli chodzi o naszą działalność – mówi agencji Newseria Biznes Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich.

W Polsce jest 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatów. Ich największym problemem jest brak pieniędzy na zarządzanie przy jednoczesnym wzroście obciążeń, bo przybywa zadań rządowych, które muszą realizować z własnych budżetów.

– Drugą sprawą jest na pewno zdrowie, bo szpitale powiatowe, których mamy w Polsce ponad 230, prowadzimy jako samorząd powiatowy. Te szpitale, które przez lata miały zysk, dzisiaj w zdecydowanej większości się zadłużają. Jedziemy na oparach i boimy się, że te szpitale zaczną upadać – mówi Andrzej Płonka.

Jak podkreśla, do tej pory żaden ze szpitali powiatowych nie ogłosił jeszcze upadłości, ale niezbędne jest wypracowanie takiego systemu, który będzie przewidywalny, długoterminowy i zagwarantuje im stabilizację finansową. Zmiany wprowadzane w ostatnim czasie przez resort zdrowia (m.in. dotyczące minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia) przyczyniły się do tego, że w wielu szpitalach powiatowych płace stanowią ok. 80–85 proc. ogółu wydatków. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych alarmował w marcu, że organy założycielskie – czyli samorządy – nie są w stanie dłużej utrzymywać szpitali powiatowych, znajdujących się w dramatycznie trudnej sytuacji finansowej, a bez zmiany sposobu wyceny procedur medycznych wielu takim placówkom grozi zamknięcie.

– Oświata to kolejna istotna rzecz. To obejmuje sprawy związane z nauczycielami, ich podwyżkami, reformą oświaty, podwójnym rocznikiem, który mamy w szkołach. Tutaj niestety trzeba podkręcić współpracę na linii rząd – samorząd, żebyśmy mogli ze sobą więcej rozmawiać. Skoro są reformy i pojawiają się problemy, musimy je przewidzieć, bo wtedy wszystkim nam będzie po prostu łatwiej – mówi Andrzej Płonka.

Wprowadzona 1 września 2017 roku reforma oświaty, zakładająca m.in. likwidację gimnazjów i wydłużenie nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat, to jedna z największych i najszybszych zmian w polskim szkolnictwie, której konsekwencje są dużą bolączką dla samorządów. Jak wynika z szacunków NIK, subwencja oświatowa, z której miały być sfinansowane zmiany, wzrosła o 6 proc., natomiast związane z reformą wydatki samorządów na szkoły powiększyły się o 12 proc. NIK wskazała też, że wprowadzając reformę, resort błędnie założył, iż przyniesie ona samorządom oszczędności z tytułu dowożenia dzieci. W latach 2017–2018 miało to być 82 mln zł, podczas gdy w rzeczywistości wydatki te wzrosły o ponad 67 mln zł. Co więcej, średni wydatek na jednego ucznia w szkołach prowadzanych przez kontrolowane gminy wzrósł w 2018 roku o ponad 6 proc. w stosunku do 2016 roku. Gminy tłumaczyły to m.in. dwukrotnymi (w styczniu 2017 i kwietniu 2018 roku) podwyżkami płac dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty.

Prezes Związku Powiatów Polskich ocenia, że zapowiedziana przez MPiT deglomeracja, polegająca na przeniesieniu części instytucji państwowych ze stolicy do mniejszych miast, raczej nie poprawi ich sytuacji w dużym stopniu, ponieważ niezbędna jest długoterminowa strategia ich rozwoju, uwzględniająca przedsiębiorczość, miejsca pracy i zapewnienie im finansowania.

– Małym miastom do rozwoju potrzebne są przede wszystkim pieniądze i uregulowanie kwestii ustawowych. Budżet państwa jest, jaki jest, i wiele nie da się zmienić, ale skoro mówimy o decentralizacji, na pewno potrzeba też dobrej współpracy na poziomie ogólnowojewódzkim czy nawet międzyregionalnym – mówi Andrzej Płonka. – Istotną rzeczą jest strategia rozwoju, uwzględniająca przedsiębiorczość, miejsca pracy. Nie mam żadnej wątpliwości, jeżeli nie będzie pewnej decyzyjności na dole, to przedsiębiorczość będzie wybiórczo się kształtowała tam, gdzie jest bliżej do centrali, do załatwienia swoich problemów, a więc niekoniecznie w małych miastach. Kwestia deglomeracji jest od samego początku połączona ze sprawą dochodów i współpracy, która jest bezwzględnie jest konieczna.

Ministerstwo Zdrowia: Kolejne wsparcie dla szpitali powiatowych


Dodatkowe 344 mln zł dostaną szpitale I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali. Pieniądze trafią do 373 podmiotów, co oznacza, że średnio każdy z nich otrzyma ok. 1 mln zł. Takie dotacje zakłada nowy projekt zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, przedłożony do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów - podano w specjalnym komunikacie we wrześniu 2019 roku.

To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń. Łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł – 9 proc. w skali roku.

Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych). Przykładem takiego świadczenia są kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze – zabiegi zaćmy finansujemy bez limitu, a w przypadku pacjentów, którzy mają też jaskrę, wycenę takich zabiegów zwiększamy. Dodatkowo podnosimy wycenę kompleksowej opieki nad pacjentem w oddziale udarowym.

Zarządzenie zakłada wprowadzenie współczynnika korygującego 1,04 dla szpitali I stopnia oraz 1,03 dla szpitali II stopnia, co w istotny sposób powinno poprawić ich kondycję. Warto podkreślić, że zmiany zostaną wprowadzone ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r., dzięki czemu podmioty otrzymają istotny zastrzyk finansowy obejmujący trzy czwarte rocznej wartości podwyżki wraz ze środkami na wrzesień.

Łączny wpływ tych zmian na plan finansowy NFZ to 344 mln zł. Ich sfinansowanie jest możliwe dzięki uruchomieniu drugiej transzy z 1,8 mld zł, które trafiły do NFZ z budżetu państwa. To dowód na działanie tzw. ustawy 6 proc. – takich kwot z budżetu państwa na zdrowie nasi poprzednicy nigdy nie przekazywali.

Jaki wpływ ma ta zmiana na sytuację konkretnych szpitali? Przeciętny wzrost wyniesie ok. 1 mln zł w skali roku, w przypadku największych podmiotów będzie to prawie 3,4 mln zł, z kolei najmniejsze szpitali otrzymają po ok. 50 tys. zł. Łącznie podwyżka obejmie 373 szpitale. Najwięcej z nich – aż 141 podmiotów – mieści się w przedziale od 0,5 do 1 mln zł, w zakresie do 0,5 mln plasuje się 90 podmiotów, a w zakresie od 1 do 1,5 mln – 89 podmiotów.

Wsparcie trafi do każdego województwa i do ośrodków o różnej wielkości. Przykładowo, o ok. 2,3 mln zł wzrośnie ryczałt w warszawskim Szpitalu Wolskim i inowrocławskim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka, a o ok. 1,1 mln Szpital nr 1 w Rzeszowie oraz Szpital w Krasnymstawie.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

Dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia uległa znaczącej poprawie – w ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej niż w 2014 r., a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co przyczyni się do poprawy sytuacji w kolejnych latach. Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 r. zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 r. wyniosą 6 proc. PKB.

Źródło: Marcin Jankowski (UniMarter)/Najwyższa Izba Kontroli/(c) Newseria
1

Umowy objęte kontrolą przez Najwyższą Izbę Kontroli

Umowy objęte kontrolą przez Najwyższą Izbę Kontroli© Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli
Umowy objęte kontrolą przez Najwyższą Izbę Kontroli
2

Sytuacja finansowa kontrolowanych szpitali przez NIK

Sytuacja finansowa kontrolowanych szpitali przez NIK© Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli
Sytuacja finansowa kontrolowanych szpitali przez NIK
3

Wysokość świadczeń realizowanych przez szpitale ze środków NFZ

Wysokość świadczeń realizowanych przez szpitale ze środków NFZ© Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia
Wysokość świadczeń realizowanych przez szpitale ze środków NFZ
TAGI
Wszystkie artykuły... Rynek Zdrowia szpital łask laboratorium szpital łask chirurgia dziecięca szpital łask nip szpital łask chirurgia dziecięca opinie szpital łask pediatra szpital w łasku opinie centrum dializa sp. z o.o. szpital w łasku łask szpital łask sor centrum dializa łask centrum dializa sp. z o.o. szpital w łasku łask centrum dializa szpitale centrum dializa sp z oo łask centrum dializa sosnowiec telefon centrum dializa białogard centrum dializa sosnowiec praca szpital w łasku opinie szpitale powiatowe śląskie liczba szpitali powiatowych w polsce sytuacja szpitali powiatowych finansowanie szpitali powiatowych sytuacja finansowa szpitali powiatowych łask łódzkie wiadomości
OPINIE
Nie możesz dodać nowej opini!
Możesz Założyć Konto oraz Zalogować się
POPULARNE
›  Rynek OC w Polsce: Jesteś kierowcą? Musisz to przeczytać!
›  Smog – na co najbardziej szkodzi?
›  Stopa cukrzycowa – można jej uniknąć!
›  Ministerstwo Cyfryzacji: Checklist – przedsiębiorco, o tym musisz pamiętać
›  Innowacje biomedyczne z Polski wkrótce trafią na NASDAQ
›  Masz zespół jelita drażliwego? Zapytaj lekarza o dietę FODMAP
›  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa forma oszczędzania
›  Czy można szybko pozbyć się alkoholu z organizmu?
›  Możliwe formy oraz potencjalne cele i obiekty cyberataków
›  Ruch a mózg: chcesz mieć dobrą pamięć? Ćwicz jak najwięcej!
›  Społeczeństwo informacyjne wobec zagrożeń cyberprzestępczością i cyberterroryzmem
›  Smog prowadzi do różnych problemów zdrowotnych u dorosłych i dzieci
›  Tendencje rozwojowe w zakresie problematyki walki z cyberprzestępczości
›  10 porad, jak dbać o wzrok niemowlaka
›  Zjawisko cyberterroryzmu i jego konsekwencje
›  Czym jest cyberprzestrzeń, cyberterroryzm i cyberprzestępczość?
›  Niskie ciśnienie: norma czy powód do niepokoju? Jak mierzyć?
›  2 mln polskich dzieci cierpi na alergiczny nieżyt nosa
›  Szpital Powiatowy Łask: Dzierżawca nie sprostał wymaganiom?
›  Resort zdrowia chce odbudować i poprawić opiekę psychiatryczną
›  Czego NIE mówić osobie cierpiącej na depresję?
›  Najzdrowsze produkty spożywcze świata!
›  Co najbardziej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia?
›  Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłasza Narodowy Kryzys Zdrowia
›  Jak wprowadzić PPK w firmie, korzystając z brytyjskich doświadczeń?
›  Zadbaj o dobrą kondycję swojego ucznia w szkole
›  Jak pielęgnować zęby u dzieci? Jak dbać o zęby każdego dnia?
›  Recepta na zdrowe małżeństwo dla każdego
›  Producenci ekstraktów z konopi walczą o ich zatwierdzenie przez UE
›  Wcześnie wykryty rak piersi może być uleczalny!
›  Innowacja w żywieniu niemowląt!
›  Jak znany onkolog leczył się z nowotworu: rozmowa z prof. Jassemem
›  Ubezpieczenia Społeczne w Wielkiej Brytanii: zarys historyczny
›  Siedzący tryb życia groźniejszy niż myślisz. Ruch to zdrowie!
›  Stres przyczyną chorób. Nie zgadniesz, jak wielu
›  Coraz większe wsparcie dla innowacji medycznych w Polsce
›  Schizofrenia zaczyna się w młodym wieku?
›  Dietetyczny zawrót głowy: modne diety kontra nauka
›  Kiedy ból serca nie jest zawałem: fakty o dławicy piersiowej
›  Już ponad połowa Polaków ma problem z nadmiarem kilogramów
›  PKN Orlen przeznaczy 10 mln zł na program zdrowotny dla Płocka
›  PPK - gdzie trzech się składa, jeden korzysta
›  Chcesz być zdrowy - zadbaj o relacje z innymi!
›  Pacjenci onkologiczni mogą być leczeni szybciej i skuteczniej
›  Ministerstwo Zdrowia wdraża duże zmiany w leczeniu schizofrenii
›  Innowacje medyczne skracają kolejki do lekarzy i poprawiają jakość świadczeń
›  Jak działają apteki i na jakiej zasadzie sprzedają leki?
›  Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe: ryzyko choroby i wypadku!
›  Jak bezpiecznie opóźniać procesy starzenia?
›  NIK o zapewnieniu opieki paliatywnej i hospicyjnej
MARKET//UNIMARTER
Niania elektroniczna BEURER BY33 AGD małe > DLA DZIECKA > Nianie elektroniczne
AGD MAŁE//UNIMARTER

Niania elektroniczna BEURER BY33

Dzieci i niemowlęta > Bezpieczeństwo niemowląt > Nianie elektroniczne
Oczyszczacz BEURER LR 300 AGD małe > DO DOMU > Oczyszczacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Oczyszczacz BEURER LR 300

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja > Oczyszczacze powietrza
Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20 AGD małe > DO DOMU > Nawilżacze powietrza
AGD MAŁE//UNIMARTER

Urządzenie do aromaterapii BEURER LA 20

Dom i ogród > Sprzęt AGD > Urządzenia do kontroli klimatu > Nawilżacze
Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer AGD małe > ZDROWIE I URODA > Masażery i maty masujące
AGD MAŁE//UNIMARTER

Aparat do masażu Beurer MG 70 Masażer

Zdrowie i uroda > Higiena osobista > Masaż i relaks > Masażery
Pulsometr BEURER PM 15 AGD małe > ZDROWIE I URODA > Ciśnieniomierze
AGD MAŁE//UNIMARTER

Pulsometr BEURER PM 15

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Ciśnieniomierze
Termometr BEURER FT 65 AGD małe > DLA DZIECKA > Termometry
AGD MAŁE//UNIMARTER

Termometr BEURER FT 65

Zdrowie i uroda > Opieka zdrowotna > Monitory funkcji życiowych > Termometry medyczne
Artykuły Video Społeczność Rynek Zdrowia Market Placówki medyczne Baza leków
Seniorzy Ubezpieczenia Kalkulator OC/AC Przyczepy
Prywatność Regulamin #Tagi ☈ Popularne ❖ Rankingi Kontakt
YouTube Facebook @unimarter
© 2019 UniMarter.com.
blog@unimarter.com
UniMart
er
Konto @  Market ❖